top of page

Sinds 1848 zetten we ons in voor inwoners van Amsterdam, die persoonlijk, sociaal en/of maatschappelijk een steun in de rug goed kunnen gebruiken. 

Bestuur

Ambtelijk secretaris:

+         Ger den Heijer

Bestuur

  • J. F.J. (John) Verhallen, voorzitter

  • A. Tj. (Andries) de Jong, vice-voorzitter

  • R. F. (Ronald) Bloem, secretaris

  • L.M. ten Cate, penningmeester

  • M. A. (Maria) Sarlemijn – Willems, lid

  • W.L.A. Kirschstein

Onze doelstelling


De Vincentiusvereniging Amsterdam (VVA) zet zich sinds 1848 in voor inwoners van Amsterdam, die persoonlijk, sociaal en/of maatschappelijk een steun in de rug goed kunnen gebruiken om zelf (weer) de regie over hun leven te voeren.

Waar voor Amsterdammers nuttig en wenselijk wordt de inzet samen met anderen geboden: vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en overheidsorganisaties. Leden van de vereniging adviseren, want zijn oog en oor voor wat in de stad gaande is en participeren vanuit hun kunde en betrokkenheid bij Amsterdammers in lastige omstandigheden. Waar nuttig en wenselijk wordt bijgedragen aan de beleidsontwikkeling van collega Vincentiusverenigingen en de Landelijke Vincentiusvereniging.

Beleidsplan 2021
Steun voor vrijwillige mentoren en vrijwillige coaches. In 2021 wordt voortgegaan met het met het ontwikkelen van een aanpak om “vrijwillige mentoren” voor jongeren, volwassenen en anderen die die steun kunnen gebruiken. Vincentius Amsterdam blijft bijdragen aan het werk van het inloophuis voor dak- en thuislozen “De Kloof” dat gevestigd is in het Vincentiushuis, aan de Voedselbank en het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA).

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werk. De ambtelijk secretaris is voor 0,33 FTE in dienst van de vereniging en wordt betaald volgens de richtlijnen van de cao-welzijn.

 

Financieel
Bankrekeningnummer NL80 FVLB 0632 6619 68
t.n.v. Vincentiusvereniging Amsterdam

Beleidsplan
Download beleidsplan 2024

 

2024

 

2023

 

2022

 

 

2021

 

 

Jaarrekening

 

2024

 

 

2022/23

 

 

 

2021                                                                  

 

2020

 

 

2019
 

2018

 

Huidige focus

 

Inzet voor vrijwillige mentoren

 

In 2018 is een begin gemaakt met het verder actualiseren van beleid en het stellen van de vraag: wat zijn de grote uitdagingen in Amsterdam waaraan Vincentius Amsterdam een bijdrage kan leveren om aan te pakken. Welke focus is voor Vincentius Amsterdam, gezien de geschiedenis van de vereniging vanzelfsprekend?

 

Het ging altijd ging om de inzet voor en met mensen, die vanwege fysieke, mentale en/of sociale beperkingen een steun in de rug kunnen gebruiken van  “vrijwillige mentoren”, van mensen die zich in een begeleidings- of maatjes rol voor anderen willen inzetten.

 

Anno nu wordt beseft dat vrijwillig mentorschap voor een diversiteit van inwoners van Amsterdam van oudsher het kernthema is. In ieder tijdsbestek is de permanente vraag:

hoe kan de rol van vrijwillige mentoren (coaches, maatjes, enz.) worden ondersteund en verankerd. Wie kunnen de steun leveren aan Amsterdammers in kwetsbare omstandigheden? Wat is daarvoor nodig? De vereniging doet niet wat anderen al voldoende of beter kunnen doen. Het kan juist verstandig zijn anderen die zich inzetten te steunen. En hoe kunnen vrijwillige mentoren en professionele sociale dienstverleners elkaars sterkten benutten en elkaars zwakten compenseren? Welke samenwerking tussen publieke, semipublieke en private partijen is noodzakelijk om kinderen, volwassenen en ouderen in moeilijke omstandigheden tijdig te bereiken en de gewenste steun te bieden? Deze vragen zijn aan de orde als je als vereniging je wilt inzetten  voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en initiatieven wilt steunen die daarop zijn gericht.

 

Vier kernactiviteiten

De vereniging onderscheid daarom voor nu vier kernactiviteiten:   

1.         de inzet voor en met degenen die initiatieven willen nemen al of niet met partners;

2.         het bemiddelen voor wie zich als coach of mentor wil inzetten;

3.         het faciliteren van initiatieven op basis van donaties, die Amsterdammers willen doen om

            vrijwillig mentorschap vooruit te helpen;

4.         het bieden van mogelijkheden om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het thema                      “vrijwillig mentorschap in Amsterdam” door donateur of lid te worden van de vereniging.

 

Daarom onderhoudt Vincentius Amsterdam werkrelaties met onder meer:

           

-          School’s cool met de ondersteuningsalliantie voor mentoren, die bij kinderen thuis                                      huiswerkbegeleiding geven. In dit samenwerkingsverband, waarin ook een fonds participeert                    kunnen mentor coördinatoren hierop een beroep doen als er direct ondersteuning nodig is in de              begeleidingssituatie van activiteitengeld tot materialen om huiswerk te kunnen doen.

           Vincentius Amsterdam onderneemt zo nodig binnen 12 uur actie;   

 

-          Voedselbank Amsterdam; al jaren wordt de Voedselbank waar mogelijk gesteund.

 

-          Inloophuis “De Kloof” van de Regenboog Groep. De vereniging houdt de mogelijkheid overeind            voor de dagopvang van dak- en thuislozen in het centrum van Amsterdam.

 

-          Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA). Sinds de jaren dertig is Vincentius bij het Fonds                  betrokken, zowel financieel als bestuurlijk voor urgente individuele noden.

 

-          Stichting Leergeld Amsterdam met ondersteuning van acties voor kinderen.

 

-          Rotarkids, een bundeling van ruim 10 Rotaryorganisaties voor jeugd.

 

-          Stichting Floor/ jongerencoaching voor thuiszittende jongeren. Rond 2500 jongeren die fysieke,                mentale en/of sociale beperkingen ondervinden zijn in Amsterdam compleet van de radar                          verdwenen. Stichting Floor wil met vrijwillige mentoren met hen toekomstplannen maken en                      helpen realiseren. Nu hangt zo’n aanbod sterk af van toeval. Door het ontwikkelen van brede                    samenwerking kan het tijdige bereik worden verbeterd. In Amsterdam Oost is een eerste                          verkenning naar nut en wenselijkheid van pragmatische samenwerking gestart.

Our Mission
gebouw.png

Werk samen als je weet dat de samenwerking meer oplevert voor kwetsbare burgers dan wanneer je het allemaal alleen zou doen.

bottom of page